Foardrachtsjûn Littenseradiel

  • 24 november 2017
foardrachtsjun opslach

Wat in prestaasje fan ús 4 toppers by de finale Foardrachtsjûn Littenseradiel, geweldich dien!

Yn it bysûnder tige grutsk op Jorrit, hy wûn de 1e priis mei it gedicht ‘Myn earste snoek’! Lokwinske, tige fertsjinne!!