Surprise meitsje

  • 29 november 2017
surprise opslach

De taalklas mei ‘nijkommers’ draait eltse moarn as in trein op obs De Opslach yn Wommels. Tank oan de juffers Anneke en Maura en alle oare learkrêften fansels!!

Sinterklaasfeest, in hiel nij barren foar dizze bern. Hjoed in surprise meitsje mei help fan Anna-Marie Wijnia en Richt Folkerts. Tank!!